Telephelybiztonság

Egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
Telephely biztonsági tanúsítvány
Részvétel „Korlátozott terjesztésű!” szintű projektben


EGYSZERŰSÍTETT TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

Gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítványt (a továbbiakban: egyszerűsített TBT) részére kiállította.

Az egyszerűsített TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot a saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén nem kezelhet.

1. Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás:

1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A nemzeti egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint a Felügyelet honlapján közzétett, kitöltött „Cég-adatlap Egyszerűsített TBT” megnevezésű dokumentum, valamint a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőív az elektronikus keretprogram használatával vagy papír alapon tölthető ki. A biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás az „Információk” menüpont alatt található „Nemzetbiztonsági ellenőrzés” pontban található.

A biztonsági kérdőívek postai úton történő megküldése esetén – a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében foglalt „egyszerre történő megküldés” feltétel teljesítése érdekében – javasoljuk azokat a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni.

Felhívom figyelmét, hogy a biztonsági kérdőívet, annak elején szereplő tájékoztató alapján kell kitölteni különös figyelemmel az alábbiakra:

Tájékoztatom, hogy a fenti hiányosságok a nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelésének akadályát képezik.

Kérelem az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap Egyszerűsített TBT
Biztonsági kérdőív

1.2. Adatlap nemzeti személyi biztonsági tanúsítványhoz és egyetértés kérése a biztonsági vezető kinevezéséhez

A gazdálkodó szervezet vezetőjének a cégellenőrzés, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzések befejezéséről szóló tájékoztató levél kézhezvételét követően kell megküldenie a Felügyelet részére az alábbi dokumentumokat: Adatlap nemzeti személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez
Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok

1.3. NATO és EU egyszerűsített TBT kiadása

Az a gazdálkodó szervezet, mely nemzeti egyszerűsített TBT-vel rendelkezik, kérheti a NATO, illetve EU egyszerűsített TBT kiadását. A jogszabály lehetőséget teremt arra is, hogy a nemzeti TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet – amennyiben nem kívánja megteremteni a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit – kérelmezze a NATO, illetve az EU egyszerűsített TBT kiadását.

1.4. Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás során bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 5 napon belül a Felügyeletnek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a „Cég-adatlap Egyszerűsített TBT” megnevezésű dokumentum, továbbá szükség esetén a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött Biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:
Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)

2. Az egyszerűsített TBT érvényben tartása során benyújtandó dokumentumok (változásbejelentés):

Az egyszerűsített TBT érvényessége alatt a Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése szükséges.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a „Cég-adatlap Egyszerűsített TBT” megnevezésű dokumentum, továbbá szükség esetén a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyes által kitöltött Biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:
Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)


TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

Gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű telephely biztonsági tanúsítványt (a továbbiakban: TBT) részére kiállította.

A TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult – megfelelő szintű minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és Rendszerengedély birtokában – saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat kezelésére.

1. A TBT kiadására irányuló eljárás

1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A nemzeti TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint a Felügyelet honlapján közzétett, kitöltött „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által kitöltött biztonsági kérdőív egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőív az elektronikus keretprogram használatával vagy papír alapon tölthető ki. A biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás az „Információk” menüpont alatt található „Nemzetbiztonsági ellenőrzés” pontban található.

A biztonsági kérdőívek postai úton történő megküldése esetén – a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében foglalt „egyszerre történő megküldés” feltétel teljesítése érdekében – javasoljuk azokat a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni.

Felhívom figyelmét, hogy a biztonsági kérdőívet, annak elején szereplő tájékoztató alapján kell kitölteni különös figyelemmel az alábbiakra:

Tájékoztatom, hogy a fenti hiányosságok a nemzetbiztonsági ellenőrzés elrendelésének akadályát képezik.

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap TBT
Biztonsági kérdőív

1.2. Adatlap nemzeti személyi biztonsági tanúsítványhoz és egyetértés kérése a biztonsági vezető kinevezéséhez

A gazdálkodó szervezet vezetőjének a cégellenőrzés, illetve a nemzetbiztossági ellenőrzések befejezéséről szóló tájékoztató levél kézhezvételét követően kell megküldenie a Felügyelet részére az alábbi dokumentumokat:
Adatlap nemzeti személyi biztonsági tanúsítvány igényléséhez
Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 90/2010. Korm. rendelet) 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok

1.3. A biztonsági terület és az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása

Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó eljárás a 90/2010. Korm. rendelet és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik.

A minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzéséről, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a Felügyelet részére megküldeni.

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez
Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

A gazdálkodó szervezetnek el kell készíteni az alábbi dokumentumokat: Biztonsági Szabályzat gazdálkodó szervezetek részére

Az adminisztratív biztonság körébe tartozó dokumentumok:

A 90/2010. Korm. rendelet VII. fejezete alapján a főnyilvántartó könyvre, valamint a minősített adat kezelésére alkalmas iratkezelési segédletekre vonatkozó ajánlott minták:

A felhasználói engedélyre és a titoktartási nyilatkozatra vonatkozó ajánlott minta: Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat

A minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és a Rendszerengedély kiadásával kapcsolatban további tájékoztatás a „Dokumentumok” menüpontban, valamint az „Információk” menüpont alatt elérhető „Rendszerengedélyezés” pontban található.

1.4. NATO és EU TBT kiadása

A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Mavtv.) egységesen határozza meg a nemzeti és a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének rendjét. Ennek megfelelően, amennyiben a gazdálkodó szervezet rendelkezik nemzeti minősített adatok kezelésére jogosító TBT-vel, és megteremtette a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének személyi, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit is, akkor részére kiadható a NATO, illetve az EU TBT is.

A jogszabály lehetőséget teremt arra is, hogy a nemzeti TBT-vel rendelkező gazdálkodó szervezet – amennyiben nem kívánja megteremteni a NATO, illetve az EU minősített adatok kezelésének adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeit – kérelmezze az NATO, illetve EU egyszerűsített TBT kiadását.

1.5. A TBT kiadására irányuló eljárás során bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján a telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 5 napon belül a Felügyelethez, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, továbbá szükség esetén a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött Biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:
Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)

2. A TBT érvényben tartása során benyújtandó dokumentumok (változásbejelentés):

A TBT érvényessége alatt a Korm. rendelet 7. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése szükséges.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, továbbá szükség esetén a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyes által kitöltött Biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelet történő megküldésével teljesíthető: Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII.14.) Korm. rend.)


„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű projektben történő részvétel

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását a Mavtv. alapján a minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatra előírt személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeknek megfelel. A személyi, fizikai és adminisztratív biztonság tekintetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az irányadó. A „Korlátozott terjesztésű!” minősített adatkezelés feltételeiről a honlapon a „Dokumentumok” menüpont alatt talál tájékoztatást.

A fentiek alapján „Korlátozott terjesztésű!” projektben történő részvétel esetén a jogszabályokban foglalt személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági előírásoknak teljesülni kell, de nincs szükség sem TBT-re vagy egyszerűsített TBT-re, sem személyi biztonsági tanúsítványokra, sem a Felügyelet által kiadott adatkezelési engedélyre.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok számítógépen történő feldolgozásához rendszerengedély szükséges. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű rendszerengedély megszerzésével kapcsolatban a honlapon az „Információk” menüpont alatt elérhető „Rendszer engedélyeztetése” pont alatt talál tájékoztatást. További információ érdekében a Felügyelet E-biztonsági Osztályának munkatársaihoz fordulhat.

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat átadásának engedélyezése gazdálkodó szervezet részére
Kérdőív az adatkezelési engedéllyel nem rendelkező szervezetek részére „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok elektronikus feldolgozásához