Telephelybiztonság

Egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány
Telephely biztonsági tanúsítvány
Részvétel „Korlátozott terjesztésű!” szintű projektben


EGYSZERŰSÍTETT TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

Az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: egyszerűsített TBT) rendelkező gazdálkodó szervezet „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adatot, „NATO CONFIDENTIAL” vagy „NATO SECRET”, illetve „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítési szintű adatot a saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén nem kezelhet.

Gazdálkodó szervezet

  • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint
  • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson
csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű egyszerűsített TBT-t részére kiállította.

1. Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás:

1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A nemzeti, NATO, EU egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint

  • elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap Egyszerűsített TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
  • a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer (a továbbiakban: BKFR) használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív
egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

A. Kérelem és Cég-adatlap

Kérelem az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap Egyszerűsített TBT esetén

B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

A biztonsági kérdőív elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon tölthető ki. A biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás az „Információk” menüpont alatt lévő Nemzetbiztonsági ellenőrzés pontban található.

A Felügyelet az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetekkel összefüggésben kizárólag a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult, akik az alábbiak:

a) a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személy(ek)
b) a cégvezető
c) a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese
d) a kijelölésre kerülő biztonsági vezető
e) a minősített szerződésben* való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személy(ek)

[*Az e) pontban szereplő minősített szerződés:

(a továbbiakban együtt: minősített szerződés).]

Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése esetén szükséges nyilatkozni, hogy az érintett személy, mely kategóriába tartozik:

Nyilatkozat nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a gazdálkodó szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeknek kizárólag a munkakörük ellátásával összefüggésben (pl. fegyveres biztonsági őr, karbantartók, biztonsági területre belépést igénylő munkakör stb.) és nem az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban indokolt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése, abban az esetben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 69. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által jóváhagyott – munkáltatói intézkedés keretében szükséges meghatározni azon munkaköröket, álláshelyeket, tisztségeket és beosztásokat, amelyek esetében szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte.

1.2. Egyetértés kérése a biztonsági vezető kinevezéséhez

A gazdálkodó szervezet vezetője a személyek nemzetbiztossági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi a Felügyelet részére az Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez dokumentumot.

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok

1.3. Az egyszerűsített TBT kiadására irányuló eljárás során bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt, valamint az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 30 napon belül a Felügyeletnek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap Egyszerűsített TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)

2. Az egyszerűsített TBT érvényben tartása során benyújtandó dokumentumok (változásbejelentés):

Az egyszerűsített TBT érvényessége alatt a Korm. rendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése szükséges.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap Egyszerűsített TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (5) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult az egyszerűsített telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)

TELEPHELY BIZTONSÁGI TANÚSÍTVÁNY

A telephely biztonsági tanúsítvánnyal (a továbbiakban: TBT) rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult – megfelelő szintű minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és Rendszerengedély birtokában – saját székhelyén, telephelyén és fióktelepén „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat, „NATO CONFIDENTIAL” vagy „NATO SECRET”, illetve „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL” vagy „SECRET UE/EU SECRET” minősítési szintű adat kezelésére.

Gazdálkodó szervezet

  • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű szerződés végrehajtásában, valamint
  • „Bizalmas!” vagy annál magasabb minősítési szintű adat felhasználásával járó, és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti, minősített adat átadásával járó beszerzési eljáráson
csak akkor vehet részt, ha a Nemzeti Biztonsági Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) a megfelelő szintű TBT-t részére kiállította.

1. A TBT kiadására irányuló eljárás:

1.1. Az eljárás megindításához benyújtandó dokumentumok

A nemzeti, NATO, EU TBT kiadására irányuló eljárás megindítását a gazdálkodó szervezet az iparbiztonsági ellenőrzés és a telephely biztonsági tanúsítvány kiadásának részletes szabályairól szóló 92/2010. (III. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint

  • elektronikus úton, a Felügyelet honlapján közzétett „Cég-adatlap TBT” megnevezésű dokumentum, valamint
  • a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében meghatározott személyek által – elektronikusan, a Biztonsági Kérdőív Fogadó Rendszer (a továbbiakban: BKFR) használatával vagy papír alapon – kitöltött biztonsági kérdőív
egyszerre történő megküldésével kezdeményezheti a Felügyeletnél.

A biztonsági kérdőívek papír alapon történő kitöltése és postai úton történő megküldése esetén – annak érdekében, hogy a Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a Cég-adatlap és a kérdőívek egyszerre érkezzenek a Felügyelethez – javasoljuk a kérdőíveket a Cég-adatlap elektronikus úton történő benyújtását megelőzően feladni, mivel a postai úton történő küldés több időt vesz igénybe.

A. Kérelem és Cég-adatlap

Kérelem a TBT kiadására irányuló eljárás megindításához
Cég-adatlap TBT esetén

B. Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése

A biztonsági kérdőív elektronikusan, a BKFR használatával vagy papír alapon tölthető ki. A biztonsági kérdőív kitöltésével kapcsolatban további tájékoztatás az „Információk” menüpont alatt lévő Nemzetbiztonsági ellenőrzés pontban található.

A Felügyelet a telephely biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező gazdálkodó szervezetekkel összefüggésben kizárólag a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezésére jogosult, akik az alábbiak:

a) a gazdálkodó szervezet ügyvezetését ellátó személy(ek)
b) a cégvezető
c) a gazdálkodó szervezet legalább öt százalékot meghaladó vagyoni hozzájárulással rendelkező tagja, alapítója, részvényese
d) a kijelölésre kerülő biztonsági vezető
e) a titkos ügykezelő
f) a rendszerbiztonsági felügyelő
g) a rendszeradminisztrátor
h) a minősített szerződésben való tervezett részvétel esetén annak előkészítésében és végrehajtásában érintett személy(ek).

[*A h) pontban szereplő minősített szerződés:

(a továbbiakban együtt: minősített szerződés).]

Nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése esetén szükséges nyilatkozni, hogy az érintett személy, mely kategóriába tartozik:

Nyilatkozat nemzetbiztonsági ellenőrzéssel kapcsolatban

Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a gazdálkodó szervezettel foglalkoztatási jogviszonyban álló személyeknek kizárólag a munkakörük ellátásával összefüggésben (pl. fegyveres biztonsági őr, karbantartók, biztonsági területre belépést igénylő munkakör stb.) és nem a telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban indokolt a nemzetbiztonsági ellenőrzés kezdeményezése, abban az esetben a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Nbtv.) 69. § (2) bekezdés b) pontja szerinti – a nemzetbiztonsági ellenőrzésre hatáskörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter által jóváhagyott – munkáltatói intézkedés keretében szükséges meghatározni azon munkaköröket, álláshelyeket, tisztségeket és beosztásokat, amelyek esetében szükséges nemzetbiztonsági ellenőrzés megléte.

1.2. Egyetértés kérése a biztonsági vezető kinevezéséhez

A gazdálkodó szervezet vezetője a személyek nemzetbiztossági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül megküldi a Felügyelet részére az Egyetértés kérése gazdálkodó szervezetnél biztonsági vezető kinevezéséhez dokumentumot.

A biztonsági vezető foglalkoztatásának feltételeit a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet 5. §-a tartalmazza.

A tanfolyamról, illetve vizsgáról részletes információ: https://kti.uni-nke.hu/kozigazgatasi-vizsgak/titkos-ugykezeloi-vizsga/altalanos-informaciok

1.3. A biztonsági terület és az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítása

Az I. vagy II. osztályú biztonsági terület, továbbá az elektronikus adatkezelő rendszer kialakítására vonatkozó eljárás a 90/2010. Korm. rendelet és a minősített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendeletben foglaltak szerint történik

A minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és a Rendszerengedély kiadásához szükséges dokumentumokat a személyek nemzetbiztonsági ellenőrzésének, valamint a cégellenőrzés eredményéről szóló értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a Felügyelet részére megküldeni.

Nyomtatvány (kérdőív) gazdálkodó szervezetek részére a minősített adatok kezelésének engedélyezéséhez
Rendszerengedély kérelem a minősített adatok elektronikus feldolgozásának engedélyezéséhez

A gazdálkodó szervezetnek el kell készíteni az alábbi dokumentumokat:
Biztonsági Szabályzat gazdálkodó szervezetek részére

Az adminisztratív biztonság körébe tartozó dokumentumok:

A 90/2010. Korm. rendelet VII. fejezete alapján a főnyilvántartó könyvre, valamint a minősített adat kezelésére alkalmas iratkezelési segédletekre vonatkozó ajánlott minták:

A felhasználói engedélyre és a titoktartási nyilatkozatra vonatkozó ajánlott minta:
Felhasználói engedély és titoktartási nyilatkozat

A minősített adat kezelésére vonatkozó engedély és a Rendszerengedély kiadásával kapcsolatban további tájékoztatás a „Dokumentumok” menüpontban, valamint az „Információk” menüpont alatt elérhető „Rendszerengedélyezés” pontban található.

1.4. A TBT kiadására irányuló eljárás során bekövetkezett változásokkal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség

A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja alapján a telephely biztonsági tanúsítvány érvényessége alatt, valamint a telephely biztonsági tanúsítvány kiadására irányuló eljárás során a biztonsági vezető adatszolgáltatást teljesít a változás beálltát követő 30 napon belül a Felügyeletnek, ha a Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében változás áll be, a gazdálkodó szervezet ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul, vagy a Gazdasági Versenyhivatal végleges elmarasztaló határozatot hoz.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult a telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt, illetve nemzetbiztonsági ellenőrzése során a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)

2. A TBT érvényben tartása során benyújtandó dokumentumok (változásbejelentés):

A TBT érvényessége alatt a Korm. rendelet 7. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítése szükséges.

A Cég-adatlap tartalmában vagy a személyi biztonsági tanúsítvánnyal rendelkező személyek körében bekövetkezett változással kapcsolatban az adatszolgáltatási kötelezettség a Cég-adatlap TBT megnevezésű dokumentum, illetve érvényes és kockázatmentes biztonsági szakvéleménnyel nem rendelkező személy nemzetbiztonsági ellenőrzésének kezdeményezése esetén a kezdeményezés jogcímének megállapításához szükséges nyilatkozat és a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy által kitöltött biztonsági kérdőív Felügyelethez történő benyújtásával teljesíthető.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Felügyelet kizárólag a Korm. rendelet 4. § (4) bekezdésében szereplő jogcímek alapján jogosult a telephely biztonsági tanúsítvánnyal kapcsolatban nemzetbiztonsági ellenőrzést kezdeményezni, amelynek megalapozottságát az eljárás minden szakaszában köteles vizsgálni.

Az Nbtv. 71/A. § (3) bekezdése alapján a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személy a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső jogviszony fennállása alatt a biztonsági kérdőívben megadott adatai közül a lényeges adatok, tények vagy körülmények megváltozásáról a 418/2016. (XII. 14.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint tájékoztatja a nemzetbiztonsági szolgálatot.

A fenti változásbejelentés teljesítése az alábbi minta kitöltésével és annak Felügyelethez történő megküldésével teljesíthető:

Minta a nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggésben a lényeges adatokban bekövetkezett változás bejelentéshez (418/2016. (XII. 14.) Korm. rend.)


„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű projektben történő részvétel

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat gazdálkodó szervezetnek történő átadását a Mavtv. alapján a minősített adatot kezelő szerv vezetője akkor engedélyezheti, ha a gazdálkodó szervezet a „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatra előírt személyi, fizikai, adminisztratív és elektronikus biztonsági feltételeknek megfelel. A személyi, fizikai és adminisztratív biztonság tekintetében a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet az irányadó. A „Korlátozott terjesztésű!” minősített adatkezelés feltételeiről a honlapon a „Dokumentumok” menüpont alatt talál tájékoztatást.

A fentiek alapján „Korlátozott terjesztésű!” projektben történő részvétel esetén a jogszabályokban foglalt személyi, fizikai és adminisztratív biztonsági előírásoknak teljesülni kell, de nincs szükség sem TBT-re vagy egyszerűsített TBT-re, sem személyi biztonsági tanúsítványokra, sem a Felügyelet által kiadott adatkezelési engedélyre.

Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok számítógépen történő feldolgozásához rendszerengedély szükséges. A „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű rendszerengedély megszerzésével kapcsolatban a honlapon az „Információk” menüpont alatt elérhető „Rendszer engedélyeztetése” pont alatt talál tájékoztatást. További információ érdekében a Felügyelet E-biztonsági Osztályának munkatársaihoz fordulhat.

„Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adat átadásának engedélyezése gazdálkodó szervezet részére
Kérdőív az adatkezelési engedéllyel nem rendelkező szervezetek részére „Korlátozott terjesztésű!” minősítési szintű adatok elektronikus feldolgozásához