Adatkezelési tájékoztató


az NBSZ-nél betöltendő munkakörökhöz jelöltként átadott adatok kezeléséről


1. Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei
Adatkezelő: Nemzetbiztonsági Szakszolgálat (NBSZ)
Postacím: 1399 Budapest 62. Pf.: 710.
Telefon: +36-1-325-7672

2. Adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetőségei
Adatvédelmi tisztviselő: Soltész Tímea
E-mail: adatvedelmitisztviselo@nbsz.gov.hu

3. Az adatkezelés alapjául szolgáló általános jogszabály
4. Az adatkezelés alapjául szolgáló egyéb jogszabályok
5. Adatkezelés célja

A megüresedő álláshelyek betöltésére leendő munkavállaló kiválasztása belső humánpolitikai eljárás keretében, valamint a felvételi eljáráshoz kapcsolódó statisztikai kimutatások készítése.


6. Kezelt adatok köre

A felvételi eljárás megindításához nélkülözhetetlen, a jelölt által kötelezően megadandó adatok:

A jelölt által opcionálisan megadható egyéb adatok:

Fentiekben megjelölt, a munkáltató által kezelt adatok köre kiegészül a feltöltött vagy az NBSZ részére egyéb módon eljutatott fényképekkel, kísérőlevelekkel, önéletrajzokkal, pályázatokkal, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatokkal.

A jelentkezést követően bekért személyes és különleges személyes adatok:


7. Adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerint a jelölt önkéntes hozzájárulása. A jelölt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja a hr@nbsz.gov.hu e-mail címen, a visszavonás azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


8. Adatkezelés időtartama

Online jelentkezéskor a személyes adatokat az NBSZ a regisztrációt követő 1 évig elektronikusan tárolja. Az 1 év közvetlen letelte előtt folyamatban lévő felvételi eljárás esetén az adatokat a munkáltató újabb hozzájáruló nyilatkozattal max. 6 hónapig tovább kezelheti.
Papír alapon érkező önéletrajzokat az NBSZ a szkennelést – az eredeti papír alapú dokumentum megsemmisítését - követően kizárólag elektronikusan kezeli, kivéve a postai úton érkező dokumentumokat, amelyek az irattározásra vonatkozó szabályok szerinti időtartamig őrzi.
Hiánypótlásra való felszólítás esetén max. 30 napig történik az őrzés, ezt követően a dokumentumokat az NBSZ megsemmisíti.
A felvétel elutasítása esetén a munkáltató az online és papír alapú adatokat az elutasítást követő további 3 évig őrzi az Egyenlő Bánásmód Hatóság előírásaival kapcsolatos esetleges jogorvoslati kérelem okán.


9. Az adatkezelés módja

Az adatkezelés papír alapon és elektronikus formában történik.


10. Adatokhoz való hozzáférés és adattovábbítás

A fentiekben jelzett személyes adatokat kizárólag az NBSZ kijelölt munkatársai kezelik, azok az NBSZ székhelyén, az érintett szakterületeken kerülnek tárolásra.
Az NBSZ központi honlapján, illetve postai úton történő jelentkezés esetén a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt.) adatfeldolgozói feladatokat lát el jogszabályi előírás alapján.
Fentiekben jelzetteken túl a személyes adatok tárolásához a munkáltató más szolgáltatást nem vesz igénybe, további adatfeldolgozót nem bíz meg.


11. Adatbiztonsági intézkedések

Az NBSZ megfelelő technikai, informatikai, fizikai és személyi biztonsági intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa kezelt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés, jogosulatlan megváltoztatás ellen.
A papír alapú adathordozók zárt helyen, kizárólag a munkakörük alapján illetékes személyek által hozzáférhetően kerülnek tárolásra.
Elektronikus formában történő adattárolásra esetén a munkakörük alapján illetékes személyek egyedi technikai azonosítására a mindenkori informatikai biztonsági szabályzat alapján kerül sor.


12. Érintettek általános jogai

12.1. Tájékoztatáshoz való jog

Tájékoztatás kérhető az adatkezelőtől a személyes adatok körét, valamint az adatkezelés jogalapját, célját, forrását, idejét illetően. Tájékoztatás kérhető továbbá, hogy kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adathoz biztosít vagy biztosított hozzáférést az NBSZ, illetőleg történt-e adatvédelmi incidens az érintett adatait érintően.
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


12.2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy ezzel kapcsolatban részletes információt kapjon (adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, stb.).
Az NBSZ a tájékoztatást legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően –, a kérelemben megadott elérhetőségen keresztül teljesíti.


12.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatokat, valamint kiegészítse a hiányos adatokat.
Az NBSZ a helyesbítést legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan megváltoztatás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


12.4. Törléshez való jog

Az érintett – általánosságban – jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat.
A törlési kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály vagy valamely belső szabályzat az NBSZ-t a személyes adatok további tárolására kötelezi. (Pl.: irattározásra vonatkozó belső szabályzatban foglalt határidő nem telt le.)
Amennyiben nincs ilyen kötelezettség, akkor az NBSZ a törlésre vonatkozó kérelmet legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – teljesíti, és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


12.5. Az adatkezelés korlátozásához (zároláshoz) való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az NBSZ zárolja az adatait, ha:

Az NBSZ megvizsgálja a zárolási kérelem jogosságát, s ennek eredményéről legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.
A zárolás – amennyiben az NBSZ jogosnak tartja a kérést – addig tart, ameddig az érintett által megjelölt indok szükségessé teszi azt. (Pl.: személyes adatok pontossága ellenőrzésének, esetleges pontatlanság javításának idejére, vagy tiltakozás esetén az NBSZ vagy érintett jogos indokainak elsőbbségének megállapítása idejére.)


12.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az NBSZ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az NBSZ, ha

Az NBSZ megvizsgálja az adathordozási kérelem jogosságát, s annak elfogadása esetén legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan hozzáférés/továbbítás megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – a kérelmet teljesíti, illetve elutasítás esetén a kérelemben megadott elérhetőségen erről részletes tájékoztatást nyújt.
A kérelem pozitív elbírálása esetén a tájékoztatással egyidejűleg géppel olvasható formában megküldésre kerülnek az érintetti személyes adatok is.


12.7. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtás vagy jogos érdek jogalapon alapuló kezelése ellen.
A tiltakozási kérelmet az NBSZ abban az esetben utasítja el, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Amennyiben ilyen bizonyítás nem történik, akkor az NBSZ a tiltakozásra vonatkozó kérelemnek legfeljebb 25 napon belül – de a jogosulatlan törlés megakadályozása érdekében kizárólag az érintett személyazonosságának megállapítását követően – helyt ad (azaz törli az inkriminált adatot), és erről a kérelemben megadott elérhetőségen tájékoztatást nyújt.


13. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítés lehetősége

Az érintett, ha megítélése szerint az adatkezelés nem felelt meg a jogszabályi követelményeknek, kérheti az NBSZ adatvédelmi tisztviselőjének eljárását, vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH), illetőleg bírósághoz fordulhat.

NAIH elérhetőségei:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1025 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Honlap: https://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400